سÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ

1- ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù‚دÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ة
سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ (سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة) هي سÙŠاسة ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…جÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ùˆعة الفرداÙ† Ø°.ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ….ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… (الفرداÙ†). ÙŠرجÙ‰ اÙ„إطÙ„اع على سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ بعÙ†اÙŠة. Ùˆتعتبر Ù‡ذÙ‡ اÙ„سÙŠاسة Ùˆثيقة ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ُلزÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ة Ù‚انوناÙ‹ بينك ÙƒÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ستخدÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… (ويُشار إليك في سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ بـــــــ "أنت" ‘ أو بــــــ "اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ُستخدÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…") ÙˆالفرداÙ† (ويُشار إليها بـــــ "الفرداÙ†" أو "Ù†حÙ†"). 
سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ هي سÙŠاسة تبÙ†تÙ‡ا الفرداÙ† ØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ وهي تُبين Ùˆتفسر الكيفية اÙ„تÙŠ Ù†تعاÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù„ بÙ‡ا ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ع بÙŠاÙ†اتÙƒ اÙ„شخصÙŠة ÙˆاÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…حافظة على خصÙˆصÙŠتÙƒ عÙ†دÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ا تتعاÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù„ ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…عÙ†ا ÙˆتستخدÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…وقعÙ†ا على شبÙƒة اÙ„إÙ†ترÙ†ت وفقاÙ‹ للقانون القطرÙŠ رÙ‚ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… 13 Ù„سÙ†ة 2016ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… بشأÙ† Ø­ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…اÙŠة اÙ„بÙŠاÙ†ات اÙ„شخصÙŠة (Ù‚انون اÙ„خصÙˆصÙŠة).
Ù‡ذا اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…وقع اÙ„إلكتروني (اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…وقع) ÙŠأتيك ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù† الفرداÙ† (شرÙƒة ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…سجÙ„ة وفقاÙ‹ لقوانين دولة Ù‚طر بÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ùˆجب اÙ„سجÙ„ اÙ„تجارÙŠ رÙ‚ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…: 13069 Ùˆعنوانها اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…سجÙ„ هو ص.ب. 9948 اÙ„دÙˆحةØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ Ù‚طر. 
بÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ùˆجب سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة اÙ„خاصة بÙ†ا ØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ ÙˆÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù† خلاÙ„ تزويدÙ†ا بÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…علوÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…اتÙƒ اÙ„شخصÙŠة أو اÙ„إستفادة ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù† اÙ„تسهيلات اÙ„تÙŠ يوفرÙ‡ا Ù‡ذا اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…وقع أو اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ÙˆجÙˆدة فيه ØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ فإنك تÙˆافق على جÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ع ØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ ÙˆتخزينØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ ÙˆÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…عاÙ„جة ونقل أيٍ ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù† أو جÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ÙŠع ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…علوÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…اتÙƒ اÙ„شخصÙŠة ÙˆÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…علوÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…اتÙƒ غÙŠر اÙ„شخصÙŠة ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù† Ù‚بلنا ÙƒÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ا هو ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ُحدد بÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ùˆجب سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ ووفقاÙ‹ Ù„أحÙƒاÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù‡ا ÙˆشرÙˆطÙ‡ا. 
ÙŠرجÙ‰ Ù‚راءة سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ بعÙ†اÙŠة. تُقرأ سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù‚رونةÙ‹ ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ع شرÙˆط اÙ„استخداÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… أو ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ع شرÙˆط ÙˆأحÙƒاÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… الفرداÙ† اÙ„أخرÙ‰ اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù†صÙˆص عليها في أي ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ùƒانٍ آخرٍ على Ù‡ذا اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…وقع. ÙˆبزÙŠارة Ù‡ذا اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…وقعØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ فإنك تÙˆاقف على: (i) أنك Ù‚د Ù‚راءت وفهÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ت سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ بالكاÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù„Ø› (ii) أنكØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ Ùˆبدون تُحفظ Ùˆإلى اÙ„حد اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…سÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ùˆح بÙ‡ بÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ùˆجب القوانين Ùˆاللوائح اÙ„ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…عÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ول بÙ‡ا في دولة Ù‚طرØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ تÙˆافقØÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂŒ ÙˆتÙ‚بÙ„ ÙˆتتعÙ‡د باÙ„إÙ„تزاÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… بشرÙˆط سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذه؛ Ùˆ(iii) إنك تفهÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ… ÙˆتدرÙƒ أن سÙŠاسة اÙ„خصÙˆصÙŠة Ù‡ذÙ‡ تُقرأ ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…Ù‚رونةÙ‹ ÙÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ…ع شرÙˆط